จดหมายเหตุประจำวัน Aug 9, 2022

We can't let history be forgotten.