จดหมายเหตุประจำวัน Apr 2, 2023

We can't let history be forgotten.