จดหมายเหตุประจำวัน Apr 16, 2024

We can't let history be forgotten.